קרן הסיוע לעובדי משרד החוץ

קרן הסיוע לעובדי משרד החוץ נועדה לסייע לעובדי משרד החוץ שנקלעו למצוקה כלכלית קשה. גיוס כספים לפעילות הקרן נעשה מתוך תקציב העמותה השנתי, תרומות של חברי העמותה ומקורות נוספים. ועדת הקרן בוחנת בקשות של פונים נזקקים ומקצה כספים לסיוע, על פי קריטריונים קבועים בתקנון הקרן.

ניהול הקרן ואופן מתן הסיוע

 1. ועדת הקרן ממונה על ידי הועד המנהל של האגודה הישראלית לדיפלומטיה ואחראית על ניהולה. הוצאת כספים במסגרת פעילות הקרן תעשה אך ורק על פי החלטות ועדת הקרן.
 2. הסיוע יינתן לחברי העמותה עובדי משרד החוץ, בהתאם לתנאים המפורטים למתן סיוע בתקנון קרן הסיוע. הסיוע יינתן כהלוואה, כמענק או באופן משולב.
 3. במקרים מיוחדים, תיבחן בקשה לסיוע של מי שאינו חבר העמותה, במסגרת ועדת חריגים שתתכנס בעניין.
 4. הדיון בעניין מתן הסיוע יתקיים בנוכחותם המלאה של חברי ועדת הקרן.
 5. הדיון יכול שיעשה בנוכחות הפונה או בהיעדרו. ההחלטה תתקבל בהיעדרו של הפונה.
 6. ההחלטה בעניין מתן הסיוע תיעשה בהצבעת רוב של חברי ועדת הקרן. ללא קיומו של רוב, תידחה בקשת הסיוע.

תנאים למתן סיוע

 1. הפונה הינו חבר עמותה ועובד משרד החוץ 3 שנים לפחות.
 2. הפונה לא קיבל סיוע מהקרן ב-3 השנים האחרונות. במקרים חריגים, תהיה רשאית ועדת הקרן לחרוג מהאמור, ולאשר סיוע לפונה גם לאחר שנתיים ממועד מתן הסיום הקודם.
 3. לפונה אין אפשרות לגייס כספים ממקורות אחרים כגון ביטוח לאומי או חברות ביטוח.
 4. הפונה המציא תימוכין מספקים לבקשתו, בהתאם לנסיבות – אישורים רפואיים, הצהרת הון, וכן חוות דעת והמלצות אחרות.
 5. הנהלת הקרן תהיה רשאית להתחשב בשיקולים הבאים בלבד בהחלטה על מתן סיוע:
  • צורך בטיפול רפואי על רקע בעיית בריאות של הפונה או בן משפחתו, אשר אינו מכוסה במסגרת ביטוח הבריאות הקולקטיבי במשרד החוץ.
  • מצוקה כלכלית קשה של הפונה.

דרכי הפנייה לקרן

 • הפונה יפנה בכתב לקרן באמצעות הטופס המצורף, ובפנייתו יפרט את בקשתו, את הנימוקים לה וכן יצרף אסמכתאות רלוונטיות: תדפיס חשבון בנק עדכני למועד הפניה, העתק תלושי השכר עבור 3 החודשים הקודמים לפניה.

טופס הגשת בקשה לסיוע כלכלי – קרן הסיוע לעובדי משרד החוץ

 • את הטופס בליווי המסמכים הנלווים ניתן להגיש במעטפה חתומה אל האגודה הישראלית לדיפלומטיה (באמצעות מזכירות ועד העובדים) או בדואר אלקטרוני לכתובת: iad@mfa.gov.il